1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy www.sklep.colorincolorado.pl jest prowadzony i administrowany przez Spółkę Cywilną:
Przystanek EDU s.c. ul. Krasińskiego 15A/4 50-449 Wrocław NIP: 899 273 62 27
strona internetowa: colorincolorado.pl Adres poczty elektronicznej biuro@przystanekedu.pl– jest adresem, pod którym Klienci mogą się kontaktować z Przedsiębiorcą – dalej w treści regulaminu nazywany “Przedsiębiorcą”, „Sklepem Internetowym” lub „Usługodawcą”, lub “Sklepem”.


1.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.


1.3. Klient:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba małoletnia, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w sklepie internetowym, zwana dalej “Klientem” lub ”Użytkownikiem”.


1.4. Sklep Internetowy – strony internetowe w domenie sklep.colorincolorado.pl za pomocą których Klient dokonuje Zamówienia Produktu poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu na odległość.


1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj oraz liczbę zamówionych produktów, łączną cenę za produkty, a także koszty dostawy zamówionych Produktów do Klienta.


1.6. Produkt – materiały w formie elektronicznej do pobrania ze sklepu na komputer lub inni nośnik Klienta oraz rzeczy ruchome których dotyczy Umowa Sprzedaży .


1.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów oraz treści cyfrowych na nośniku niematerialnym w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i Ustawy o Prawach Konsumenta, zawierana na odległość pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


1.8. Regulamin Sklepu Internetowego – dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasad korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.store.colorincolorado.pl


1.9. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827).


1.11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


1.12. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełna akceptacja.


1.13. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy:
– telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem: +48 71 795 92 95 lub– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@przystanekedu.pl


1.14. Sklep funkcjonuje w języku polskim oraz w języku angielskim.


2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


2.1. Składanie Zamówienia możliwe jest tylko przez Użytkowników Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego.


2.2. W formularzu rejestracyjnym wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza lub podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.


2.3. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówiony produkt na koncie bankowym lub koncie DotPay należącym do Przedsiębiorcy. Obsługa Sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby skrócić czas realizacji dostawy do minimum.


2.4.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie powstałej należności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży.


2.5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep Internetowy e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Kolejne potwierdzenie wysyłane jest po zaksięgowaniu należności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: biuro@przystanekedu.pl lub pod numerem+48 795 92 95 w godzinach 9.00-17.00.


2.6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
2.7. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do Klienta, które są podawane oddzielnie.


2.8. W wypadku zmiany cen towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.


2.9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.


2.10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.


2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.


2.12. Promocje, lub rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


3. PŁATNOŚCI


3.1. Sklep przyjmuje płatności za pomocą:
a) serwisu DotPay,
b) przelewu bankowego, Dane do przelewu:
Nr konta: 25 1140 2017 0000 4602 1293 8349
Przystanek Edu s.c.
ul. Krasińskiego 15a/4, 50-449 Wrocław.

3.2. Płatności za zamówiony towar należy dokonać niezwłocznie, tak aby należna kwota została zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za anulowane, a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.


3.3. Transakcje obsługiwane przez DotPay zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nowoczesne metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową są gwarantem niezawodności dokonywanych transakcji. Informacje o zasadach dokonywania płatności za pomocą tych portali mogą Państwo znaleźć na www.dotpay.pl


4. WYSYŁKA


4.1. Dostawy realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej, zarówno jako tradycyjne przesyłki kurierskie, jak również w formie przesyłek dostarczanych do Paczkomatów (na terenie RP). Koszt przesyłki jest podany każdorazowo w opisie produktu i podczas składania zamówienia. Czas dostawy od 2 do 7 dni roboczych.


4.2 Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.


4.3. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka, nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub istnieje takie podejrzenie, należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.


4.4. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej/kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej, lub operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera/operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim fakcie należy również niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy.


4.5. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionego przez siebie Produktu, pokryje koszty odesłania go do Sklepu.

5. ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) I REKLAMACJE


5.1. Przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zakupione przez niego produkty bez wad.


5.2. Zwrot (Odstąpienie od umowy):
5.2.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (dokonać zwrotu) w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.
5.2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo o tym poinformować, przykładowo wysyłając pismo pocztą na adres:
Przystanek Edu s.c.
ul. Krasińskiego 15a/4, 50-449 Wrocław, NIP: 899-273-62-27
strona internetowa: www.przystanekedu.pl
lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@przystanekedu.pl

5.2.3. Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ).
5.2.4. Towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od momentu poinformowania Sklepu o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
5.2.5. Towar powinien być oryginalnie zapakowany i nie nosić śladów użytkowania.
5.2.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.
5.2.7. Koszty odesłania Produktu do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.

5.2.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych w przypadku rozpoczęcia wykonania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o czym Klient został poinformowany i na co wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

5.3. Reklamacje
5.3.1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu, drogą pocztową, lub listem poleconym na adres: Przystanek Edu s.c., ul. Krasińskiego 15a/4, 50-449 Wrocław z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony, lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.


5.3.2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.


5.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
a) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827)
b) Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny – (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz.93 ze zm.)


6.2. Istnieje kodeks dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ), z którym można zapoznać się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod adresem www.isap.sejm.gov.pl.


6.3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.


6.4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.


6.6. Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.


6.7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.


6.8. Wszystkie produkty i nazwy na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują firmie Przystanek Edu S.C. David Nieto-Rasiński, Dorota Nieto-Kuczyńska. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Przystanek Edu S.C. David Nieto-Rasiński, Dorota Nieto-Kuczyńska.